اعضا > مرکز آموزش > آموزش های سفارشات و پشتيبانی > آموزش ارسال مدارك براي ثبت دامنه های ملی - madarek for nic

آموزش ارسال مدارك براي ثبت دامنه های ملی - madarek for nic


چنانچه براي ثبت دامنه درخواستي شما مدارك خواسته شده است بصورت زير عمل كنيد:


- پس از اينكه ايرنيك تشخيص مي دهد كه براي ثبت دامنه نياز به ارائه مدارك است ، ايميلي از سوي ايرنيك به ايميل شما ارسال مي شود كه فايل pdf مشابه تصوير زير در آن پيوست شده است.

 

- فايل پيوست شده را دانلود و امضا كنيد و به همراه كارت ملي اسكن كنيد و توسط لينك زير ارسال كنيد:
http://www.nic.ir/Upload_Document

توجه : درصورت كامل بودن مدارك ارسالي تا چند ساعت ثبت دامنه انجام مي شود اما در مواردي ممكن است تا 48 ساعت ثبت دامنه بطول بيانجامد .
توجه : تكليف دامنه ها و مدارك ناقص نيز مشخص است.

 

 

تصوير فوق فاقد نام و شناسه است ، اما توجه داشته باشيد كه فايل ارسالي از سوي ايرنيك با مشخصات شما ارسال مي شود و نيازي به پركردن موارد نيست و فقط بايد امضا كنيد و تاريخ را درج كنيد


در همین زمینه