در قدم اول برای خرید سایت، قابلیت ثبت دامنه مورد نظرتان را از اینجا بررسی کنید...

جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.

قیمت دامین


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 31,000تومان 31,000تومان 31,000تومان
.biz 1 16,000تومان 36,000تومان 36,000تومان
.org 1 36,000تومان 36,000تومان 36,000تومان
.in 1 12,000تومان 35,000تومان 35,000تومان
.co 1 33,000تومان 80,000تومان 80,000تومان
.pw 1 7,000تومان 25,000تومان 25,000تومان
.net 1 35,000تومان 35,000تومان 35,000تومان
.asia 1 16,000تومان 42,000تومان 42,000تومان
.sx 1 105,000تومان 105,000تومان 105,000تومان
.eu 1 25,000تومان 25,000تومان 25,000تومان
.me 1 15,000تومان 77,000تومان 77,000تومان
.name 1 31,000تومان 31,000تومان 31,000تومان
.info 1 10,000تومان 36,000تومان 36,000تومان
.pro 1 34,000تومان 40,000تومان 40,000تومان
.mobi 1 32,000تومان 32,000تومان 32,000تومان
.de 1 23,000تومان 23,000تومان 23,000تومان
.es 1 23,000تومان 23,000تومان 23,000تومان
.us 1 15,000تومان 28,000تومان 28,000تومان
.ca 1 87,000تومان 87,000تومان 87,000تومان
.tel 1 35,000تومان 35,000تومان 35,000تومان
.tv 1 86,000تومان 86,000تومان 86,000تومان
.cc 1 60,000تومان 60,000تومان 60,000تومان
.ws 1 18,000تومان 63,000تومان 63,000تومان
.bz 1 135,000تومان 135,000تومان 135,000تومان
.mn 1 141,000تومان 141,000تومان 141,000تومان
.pm 1 33,000تومان 33,000تومان 33,000تومان
.nl 1 29,000تومان 29,000تومان 29,000تومان
.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.co.uk 1 21,000تومان 21,000تومان 21,000تومان
.ac.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.co.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.gov.ir 1 3,000تومان 2,500تومان 3,000تومان
.id.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.net.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.org.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.sch.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.it 1 31,000تومان 31,000تومان 31,000تومان
.co.com 1 99,000تومان 99,000تومان 99,000تومان

واحد پول: