در قدم اول برای خرید سایت، قابلیت ثبت دامنه مورد نظرتان را از اینجا بررسی کنید...

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...

قیمت دامین


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 31,000تومان 31,000تومان 31,000تومان
.biz 1 16,000تومان 36,000تومان 36,000تومان
.org 1 36,000تومان 36,000تومان 36,000تومان
.in 1 12,000تومان 35,000تومان 35,000تومان
.co 1 33,000تومان 80,000تومان 80,000تومان
.pw 1 7,000تومان 25,000تومان 25,000تومان
.net 1 35,000تومان 35,000تومان 35,000تومان
.asia 1 16,000تومان 42,000تومان 42,000تومان
.sx 1 105,000تومان 105,000تومان 105,000تومان
.eu 1 25,000تومان 25,000تومان 25,000تومان
.me 1 15,000تومان 77,000تومان 77,000تومان
.name 1 31,000تومان 31,000تومان 31,000تومان
.info 1 10,000تومان 36,000تومان 36,000تومان
.pro 1 34,000تومان 40,000تومان 40,000تومان
.mobi 1 32,000تومان 32,000تومان 32,000تومان
.de 1 23,000تومان 23,000تومان 23,000تومان
.es 1 23,000تومان 23,000تومان 23,000تومان
.us 1 15,000تومان 28,000تومان 28,000تومان
.ca 1 87,000تومان 87,000تومان 87,000تومان
.tel 1 35,000تومان 35,000تومان 35,000تومان
.tv 1 86,000تومان 86,000تومان 86,000تومان
.cc 1 60,000تومان 60,000تومان 60,000تومان
.ws 1 18,000تومان 63,000تومان 63,000تومان
.bz 1 135,000تومان 135,000تومان 135,000تومان
.mn 1 141,000تومان 141,000تومان 141,000تومان
.pm 1 33,000تومان 33,000تومان 33,000تومان
.nl 1 29,000تومان 29,000تومان 29,000تومان
.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.co.uk 1 21,000تومان 21,000تومان 21,000تومان
.ac.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.co.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.gov.ir 1 3,000تومان 2,500تومان 3,000تومان
.id.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.net.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.org.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.sch.ir 1 5,000تومان 5,000تومان 5,000تومان
.it 1 31,000تومان 31,000تومان 31,000تومان
.co.com 1 99,000تومان 99,000تومان 99,000تومان

واحد پول: